εικόνα

Συμβουλές για τη σωστή λίπανση της ελιάς

Πώς γίνεται η λίπανση της ελιάς

Συμβουλές για τη σωστή λίπανση της ελιάς

H λίπανση αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα στοιχεία για την υψηλή αποδοτικότητα στην καλλιέργεια της ελιάς. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να καταρτίσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο θρέψης σε πολυετή βάση που θα λαμβάνει υπόψη τις πολλές παραμέτρους της καλλιέργειας σε συνεργασία με τον γεωπόνο μας. Βασικός στόχος της λίπανσης της ελιάς είναι καταρχήν η αύξηση της γονιμότητας του εδάφους με τον εμπλουτισμό του σε θρεπτικά συστατικά και οργανική ουσία. Είναι αναγκαίο κατά τη λίπανση της ελιάς να διατηρούμε την καλή κατάσταση των ελαιόδεντρων με ισορροπία της βλαστικής ανάπτυξης και της καρποφορίας τους. Επιπλέον, με τον σωστή εφαρμογή λιπασμάτων επιτυγχάνουμε αύξηση της παραγωγής των ελαιόδεντρων κάθε χρόνο και μείωση της παρενιαυτοφορίας, του φαινομένου εκείνου που μια χρονιά υψηλής παραγωγής τη διαδέχεται μια χρονιά χαμηλής απόδοσης.

 

Χρειαζόμαστε εδαφική ανάλυση για να επιλέξουμε λίπασμα για τις ελιές;

 

Πριν προχωρήσουμε στην προσθήκη λιπάσματος στις ελιές μας, πρέπει να κάνουμε εργαστηριακές αναλύσεις για να υπολογίσουμε αντικειμενικά την ανάγκη των ελαιόδεντρων σε θρεπτικά στοιχεία. Αρχικά, χρειαζόμαστε ανάλυση εδάφους του χωραφιού για να γνωρίζουμε τις φυσικές ιδιότητες του χωραφιού μας και να να προσδιορίσουμε τις υπάρχουσες ποσότητες των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος. Σε αυτό το πλαίσιο, δύο σημαντικοί παράμετροι είναι το pH του εδάφους καθώς και η περιεκτικότητα σε ασβέστιο η οποία επηρεάζει τον βαθμό απορρόφησης των λιπασμάτων που βάζουμε. Συμπληρωματικά, κάνουμε φυλλοδιαγνωστική ανάλυση για τον προσδιορισμό των διάφορων θρεπτικών στοιχείων των φύλλων της ελιάς σε συγκεκριμένη φάση του βλαστικού κύκλου. Η καλύτερη περίοδος για τη λήψη δείγματος από το έδαφος είναι αρχές φθινόπωρου, ενώ για τη φυλλοδιαγνωστική είναι το τέλος χειμώνα, όπου σταθεροποιούνται οι τιμές των στοιχείων στα φύλλα της ελιάς. Σε κάθε περίπτωση, οι αναλύσεις ολοκληρώνονται πριν την εποχή λίπανσης της ελιάς.

 


Πώς γίνεται η ανάλυση εδάφους και σε τι χρησιμεύει
Πώς γίνεται η ανάλυση εδάφους και σε τι χρησιμεύει


 

Πόσο σημαντική είναι η οργανική ουσία στη λίπανση της ελιάς;

 

Κατά τη λίπανση της ελιάς, σε πρώτη φάση, εξασφαλίζουμε επάρκεια οργανικής ουσίας, ιδιαίτερα αν η καλλιέργεια βρίσκεται σε ξηρικά και άγονα εδάφη. Η οργανική ουσία βελτιώνει τη γονιμότητα, τη βιολογική δραστηριότητα του εδάφους και την καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από τα ελαιόδεντρα. Η αύξηση της οργανικής ουσίας, κατά τη λίπανση της ελιάς, επιτυγχάνεται με τη χλωρά λίπανση, δηλαδή την καλλιέργεια ψυχανθών και σιτηρών και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος, καθώς με την ενσωμάτωση καλοχωνεμένης κοπριάς, κομπόστ, στεμφύλων από το πάτημα των σταφυλιών, ακόμα και με φύκια από της θάλασσας. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η έλλειψη οργανικής ουσίας στο έδαφος σε συνδυασμό με την παρατεταμένη και αλόγιστη χρήση χημικών λιπασμάτων στις εντατικές καλλιέργειες ελιάς αποτελούν τους κύριους παράγοντες εμφάνισης έλλειψης ιχνοστοιχείων (τροφοπενίες).

 


Ποιους παράγοντες λαμβάνουμε υπόψη για τη λίπανση της ελιάς;

 

Σχεδιάζοντας το πρόγραμμα λίπανσης για τις ελιές μας και για να επιλέξουμε το κατάλληλο λίπασμα, σε επόμενο στάδιο συνυπολογίσουμε παραμέτρους που σχετίζονται με την καλλιέργεια της ελιάς. Βασικοί παράγοντες είναι η ηλικία και η ανάπτυξη των ελαιόδεντρων, η καλλιεργούμενη ποικιλία της ελιάς, η κλίση του εδάφους, το ετήσιο κλάδεμα καρποφορίας της ελιάς που θα ακολουθήσουμε, καθώς και το αν ποτίζεται ο ελαιώνας. Τα μεγαλύτερης ηλικίας και ανάπτυξης ελαιόδεντρα χρειάζονται μεγαλύτερη ποσότητα λιπάσματος διαφορετικών θρεπτικών στοιχείων σε σχέση με τα νεαρά ελαιόδεντρα. Οι αρδευόμενοι ελαιώνες χρειάζονται μεγαλύτερη ποσότητα λίπανσης από τους ξηρικούς ελαιώνες, ενώ επικλινείς ελαιώνες θέλουν μικρές ποσότητες λίπανσης σε περισσότερες δόσεις λόγω υψηλού ποσοστού έκπλυσης θρεπτικών στοιχείων σε σχέση με ελαιώνες που βρίσκονται σε πεδινές περιοχές. Κατά τη λίπανση της ελιάς, καλό είναι να γίνεται ενσωμάτωση του λιπάσματος (ειδικά των αμμωνιακών) στο έδαφος, για μην έχουμε απώλειες θρεπτικών στοιχείων κυρίως λόγω εξάτμισης.

 


Καρπόδεση ελιάς: πώς βελτιώνουμε την ανθοφορία και την καρπόδεση
Καρπόδεση ελιάς: πώς βελτιώνουμε την ανθοφορία και την καρπόδεση


 

Ποια είναι τα βασικά θρεπτικά στοιχεία για τη λίπανση της ελιάς;

 

H λίπανση της ελιάς γίνεται κυρίως με προσθήκη του κατάλληλου λιπάσματος στο έδαφος και συμπληρωματικά με διαφυλλικό ψεκασμό στο φύλλωμα των ελαιοδέντρων. Απαιτεί σε ετήσια βάση σημαντική ποσότητα αζώτου που προσφέρει βλαστική ανάπτυξη των ελαιόδεντρων, αύξηση της χλωροφύλλης και βελτίωση της ικανότητας να αφομειώνει άλλα στοιχεία. Ωστόσο, η υπερβολική ποσότητα αζώτου στις ελιές δημιουργεί πολλούς ανεπιθύμητους λαίμαργους βλαστούς, καθώς και ευαισθησία σε παγετούς και μυκητολογικές ασθένειες. Το κάλιο είναι απαιραίτητο στοιχείο για τη λίπανση της ελιάς που πρέπει να διατίθεται σε σημαντική ποσότητα για να έχουμε καλή καρποφορία, υψηλή παραγωγή, αύξηση της ελαιοπεριεκτικότητας καθώς και αντοχή σε μυκητολογικές ασθένειες και παγετό. Συμπληρωματικά, η καλλιέργεια της ελιάς απαιτεί μικρότερες ποσότητες φώσφορου που επηρεάζει την ανθοφορία και την καρπόδεση του ελαιόδεντρου και φαίνεται να επιταχύνει και την ωρίμανση του καρπού. Η λίπανση της ελιάς με βόριο είναι αναγκαία, καθώς το βόριο αποτελεί κρίσιμο ιχνοστοιχείο για την ανθοφορία και την καρπόδεση της ελιάς που σχετίζεται με την εμφάνιση της παρενιαυτοφορίας.

 


Το βόριο στη λίπανση της ελιάς
Το βόριο στη λίπανση της ελιάς


 

Κι ένα μυστικό για το πώς επιλέγουμε λίπασμα για τις ελιές

 

Eπιλέγουμε λίπασμα για την ελιά, ελέγχοντας προσεκτικά την περιεκτικότητα επί τοις εκατό (%) από το κάθε θρεπτικό στοιχείο των λιπασμάτων και έχοντας υπόψη και την τιμή της συσκευασίας του λιπάσματος ώστε να αξιολογούμε τη σχέση τιμής και ποιότητας. Οι τρεις αριθμοί που αναγράφονται στη συσκευασία του λιπάσματος, αναφέρονται στην περιεκτικότητα επί τοις εκατό (%) στα τρία βασικά στοιχεία θρέψης τα οποία κατά σειρά είναι: άζωτο, φώσφορος και κάλιο. Για παράδειγμα, το λίπασμα 7-4-10 περιέχει 7% άζωτο, 4% φώσφορο, και 10% κάλιο. Συμπληρωματικά, αναφέρονται στο λίπασμα οι ποσότητες σε μαγνήσιο (Μg), βόριο (B) και ασβέστιο (Ca).

 

Περισσότερα άρθρα για την ελιά

 

Δες περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές για την ελιά, στα σχετικά άρθρα που έχουμε δημοσιεύσει:
 
10 μυστικά για την καλλιέργεια της ελιάς
Το βόριο στη λίπανση της ελιάς
Συμβουλές για το σωστό πότισμα της ελιάς
Καρπόδεση ελιάς: πώς βελτιώνουμε την ανθοφορία και την καρπόδεση
Πώς γίνεται το κλάδεμα καρποφορίας της ελιάς
Το κλάδεμα αναγέννησης της ελιάς
Συμβουλές για το μάζεμα της ελιάς
Συμβουλές για φύτεμα ελιάς
Αντιμετώπιση του γλοιοσπόριου της ελιάς
Αντιμετώπιση της μαργαρόνιας στην ελιά
Αντιμετώπιση της βαμβακάδας στην ελιά
Αντιμετώπιση της καρκίνωσης της ελιάς
Αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς
 

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο youtube και δες όλα τα βίντεο των Μυστικών του Κήπου.

 
Κώστας Λιονουδάκης
Γεωπόνος Γ.Π.Α.data-matched-content-ui-type="image_card_stacked"

Πρόσφατα Σχόλια: (15)

σχολιαστής
Στεφανος 18 Νοεμβρίου 2020

Έχω στην κυμη παλιές ελιές και παρόλο που τίς λιπενω δεν έχω καρπό παλιά είχαν πολύ λάδι

Απάντηση
σχολιαστής
ΘΑΝΑΣΗΣ 28 Ιανουαρίου 2020

Καλησπέρα κε. Κώστα. Θέλω να ρωτήσω, αν γνωρίζεται, για την ταχύτητα εξάτμισης του αζώτου κατά τους χειμερινούς μήνες (θερμοκρασίες από 0οC έως 15οC). Για παράδειγμα αν λιπάνω τις ελιές με οργανικό αζωτούχο λίπασμα LABIN N-10 τέλος Ιανουαρίου, χωρίς να κάνω ενσωμάτωση, και δεν βρέξει για αρκετό διάστημα (έστω 15 ημέρες), υπάρχει κίνδυνος εξάτμισης του αζώτου; Οπότε μετά την πάροδο του χρόνου αυτού το λίπασμα να πάει χαμένο στο έδαφος; Ευχαριστώ.

Απάντηση
σχολιαστής
Xristos 26 Νοεμβρίου 2019

Καλημερα σας, Το εδαφος στο οποιο βρισκονται τα ελαιοδεντρα μου, εχουν πολυ χαμηλη οργανικη ουσια (εκανα αναλυση εδαφους). Εκτος απο την προσθηκη κοπριας, σε περιπτωση που χρησιμοποιησω σκευασματα, ειναι καλυτερα σε υγρη μορφη η στερεα???
Υπαρχουν καποια τα οποια μπορειτε να μου συστησετε, κυριως βιολογικα??

Απάντηση
  σχολιαστής
  Κώστας Λιονουδάκης (Τα Μυστικά του Κήπου) 28 Νοεμβρίου 2019

  Καλησπέρα Χρήστο. Εκτός από την προσθήκη κοπριάς, καλό είναι να προσθέσεις κομπόστ για την ενίσχυση του χωραφιού σου με οργανικη ουσία. Θα μπορούσες βέβαια να έκανες και χλωρή λίπανση καλλιεργώντας και κάποιο ψυχανθές φυτό.

  Απάντηση
   σχολιαστής
   Χρηστος 3 Δεκεμβρίου 2019

   Ευχαριστω πολυ Κωστα για την απαντηση και τις πληροφοριες.
   Για την Βασικη λιπανση που θα χρειαστουνε τα δεντρα απο Γεναρη μεχρι τον Μαρτιο (σημαντικη ελλειψη Αζωτου και Φωσφορυ με βαση τις αναλυσεις αλλα πολυ καλα σε καλιο), υπαρχει καποιο προγραμμα??
   Δηλαδη καθε 20 μερες και 1κιλο λιπασμα για καθε δεντρο???

   Απάντηση
    σχολιαστής
    Κώστας Λιονουδάκης (Τα Μυστικά του Κήπου) 4 Δεκεμβρίου 2019

    Καλησπέρα Χρήστο. Θα βάλεις απευθείας λιπασμα αζώτου και φωσφόρου μία φορά 2-3 κιλά σε κάθε δέντρο ελιάς.

    Απάντηση
     σχολιαστής
     Χρηστος 5 Δεκεμβρίου 2019

     Ευχαριστω πολυ Κωστα για τις απαντησεις.
     Ζητω συγνωμη για τις πολλες ερωτησεις.
     Εβαλα λιπασμα στα δεντρα (20-5-10) τελος Νοεμβριου, αρα δεν θα ριξω ξανα λιπασμα απο τον γεναρη και μετα???
     Εριξα αναλογη ποσοτητα , αναλογα με την ηλικια των δεντρων (3κιλα στα μεγαλα και 1,5κιλο στα μικρα)

     Απάντηση
      σχολιαστής
      Κώστας Λιονουδάκης (Τα Μυστικά του Κήπου) 8 Δεκεμβρίου 2019

      Καλησπέρα Χρήστο. Δεν χρειάζεται να ρίξεις επιπλέον λιπασμα στις ελιές σου. Θα μπορούσες στις σρχές της άνοιξης να ψεκάσεις με διάλυμα χαλκού και μίγμα ιχνοστοιχείων και βορίου για απολύμανση και τόνωση των ελαιόδεντρων.

σχολιαστής
Scienceshop 27 Απριλίου 2018

Καταπληκτικό άρθρο, μπράβο! Επιπλέον για σωστή λίπανση χρειάζεται και ανάλυση φύλλων για να γνωρίζουμε όλα τα μικροθρεπτικά στοιχεία της ελιάς.

Απάντηση
σχολιαστής
Στελιος 31 Ιανουαρίου 2018

Θελω να μαθω για την καλιεργεια της ελιας .Εχω φυτεψει 700 ελαιδεντρα το ΜΑρτιο και το Σεπτεμβριο αρχισαν να μου ξεραινονται τα εστειλα τα δειγματα στο αριστοτελειο μου ειπαν βερτιτσιλιο τα ξεριζωσα τα ξεριζωσα
τοΔεκεμβριο τις τυπες τις εριξα χαλκο διτανθρακικη αμωνια . Τωρα θα φυτεψω καινουργια δεντρα και θα βαλω και τριχοδερμα. Θα ηθελα λιγο την γνωμη σας

Απάντηση
  σχολιαστής
  Τα Μυστικά του Κήπου 3 Φεβρουαρίου 2018

  H βερτισιλλίωση της ελιάς είναι αδρομύκωση, μια μυκητολογική ασθένεια που προσβάλλει τα αγγεία του ξύλου της ελιάς, αρκετά διαδεδομένη στις ελαιοπαραγωγικές χώρες. Η ασθένεια εκδηλώνεται από το Μάρτιο έως και το Νοέμβριο με τη μορφή του απότομου μαρασμού και χαρακτηρίζεται από γρήγορη ξήρανση κλάδων και οφθαλμών από Φεβρουάριο ως Απρίλιο. Τα συμπτώματα γίνονται ορατά σε χρονιές καρποφορίας κατά την άνθηση και εντείνονται, καθώς αναπτύσσονται τα δέντρα. Η χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού είναι η βάση για να φυτεύσεις μια νέα καλλιέργεια. Η εφαρμογή τριχοδέρματος, ενός ανταγωνιστικού μύκητα στις ρίζες της ελιάς συντελεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Επίσης, η χρήση χαλκού και διττανθρακικής αμμωνίας έχει αντίστοιχα θετικές επιπτώσεις στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

  Απάντηση

Γράψε το δικό σου σχόλιο:

Η διεύθυνση e-mail δεν θα δημοσιευθεί.