εικόνα

Συνδυασμός βάκιλου , ζεόλιθου και μικροοργανισμών